SL  |  EN 

Prispevki

Prispevki

V spletni knjižnici Stalne arbitraže boste našli pomembne prispevke namenjene osvetlitvi in razvoju arbitražnega prava in prakse v Sloveniji.


Arbitrabilnost sporov iz koncesijske pogodbe
prof. dr. Aleš Galič, v: Pravna praksa, 2011, št. 41–42 , str. 11.


Emergency Arbitrator and the new Ljubljana Arbitration Rules
Rainer Werdnik, LL.M., v: : Slovenska arbitražna praksa, Ljubljana, Letn. 2, št. 3 (nov. 2013), str. 15-18.

Prispevek predstavi institut arbitra za nujne primere (Emergency Arbitrator) in prikazuje ureditev postopka pred arbitrom za nujne primere po Ljubljanskih arbitražnih pravilih (Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri GZS).


Plačilni nalog in izvršba na podlagi verodostojne listine ter arbitraža
prof. dr. Aleš Galič, v: Zbornik znanstvenih razprav – LXXII. letnik, 2012, strani 49–78.

Prispevek obravnava vprašanje, ali sta arbitraža na eni strani in postopek plačilnega naloga ter izvršbe na podlagi verodostojne listine (IVL) v slovenskem pravu na drugi strani kompatibilna.


Priznanje in izvršitev domačih in tujih arbitražnih odločb v Sloveniji
prof. dr. Aleš Galič, v: Zbornik znanstvenih razprav – LXXXIII. letnik, 2013, strani 105-134.

Prispevek obravnava vprašanja vsebinske presoje pogojev za eksekvaturo ter tudi postopkovna vprašanja. Pri tem se kritično sprašuje, ali stališča v sodni praksi, ne le sama zakonska ureditev, omogoča sklep, da je Slovenija "arbitraži prijazna" država.


Procesnopravni vidiki potrditve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb v Sloveniji
prof. dr. Aleš Galič, v: Slovenska arbitražna praksa, Ljubljana, Letn. 2, št. 3 (nov. 2013), str. 4-10.

Glede izvršitve domačih arbitražnih odločb Zakon o arbitraži (ZArbit) zvesto sledi UNCITRAL Modelnemu zakonu. Domače arbitražne odločbe so praktično v celoti izenačene s tujimi. Prispevek kritično obravnava zakonsko ureditev potrditve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb v Sloveniji.


Še o arbitraži in izvršbi na podlagi verodostojne listine v praksi Stalne arbitraže
Nejc Lahne, v: : Slovenska arbitražna praksa, Ljubljana, Letn. 2, št. 3 (nov. 2013), str. 42-50.

Prispevek osvetljuje ključne značilnosti razmerja IVL – arbitražni sporazum ter v luči problematike konkludentne odpovedi arbitražnemu sporazumu prikazuje prakso Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.


Začasne odredbe v arbitražnem postopku
prof. dr. Vesna Rijavec, v: Slovenska arbitražna praksa, Ljubljana, Letn. 1, št. 1 (nov. 2012), str. 9-17.

Prispevek opozarja na terminološko raznolikost začasnih ukrepov v arbitražnem postopku in na dva različna koncepta o njihovi naravi, od česar je odvisna razmejitev med pristojnostjo arbitraže in sodišča. Problematika je posebej obravnavana z vidika ureditve začasnih ukrepov v Sloveniji.


Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov
Polona Božičko, dr. Maja Menard, v: Slovenska arbitražna praksa, Ljubljana, Letn. 2, št. 1 (mar. 2013), str. 4-12.

Bilateralni investicijski sporazumi (BIS) zagotavljajo nevtralno in učinkovito zaščito tujih naložb. Slovenija je po osamosvojitvi sklenila skupaj 40 BIS, od katerih jih je trenutno veljavnih 34. Od teh jih je več kot pol sklenjenih z državami članicami EU, ostali pa tudi z gospodarskimi partnericami izven evropskega prostora.

Ste avtor prispevka?

Ste avtor prispevka, ki osvetljuje problematiko arbitraže in arbitražnega okolja v Sloveniji ali regiji?
Pošljite nam svoj prispevek, ki bo prosto dostopen v spletni knjižnici Stalne arbitraže.

Links - SidebarRight