SL  |  EN 

Arbiter za nujne primere

Arbiter za nujne primere

Ljubljanska arbitražna pravila urejajo tudi posebni postopek pred arbitrom za nujne primere, ko stranka potrebuje nujni začasni ukrep, ki ne more počakati do oblikovanja senata. Postopek pred arbitrom za nujne primere sledi potrebam in željam strank po hitrem in učinkovitem pravnem varstvu saj se strankam za pridobitev nujnega začasnega ukrepa, ki ne more počakati do oblikovanja senata, ni več treba obračati zgolj na državno sodišče.

Pravila o postopku pred arbitrom za nujne primere Ljubljanska arbitražna pravila urejajo v Dodatku IV.


Kako začeti postopek pred arbitrom za nujne primere?

Stranka pošle zahtevo za postopek pred arbitrom za nujne primere Stalni arbitraži praviloma po elektronski pošti na naslov arbitraza.lj@gzs.si.

Zahteva za postopek pred arbitrom za nujne primere mora vsebovati:

  • imena, naslove in kontaktne podatke (elektronske naslove, telefonske številke, številke telefaksa) strank ter njihovih pooblaščencev,
  • kopijo arbitražnega sporazuma ali, če samostojne listine o tem ni, opis in morebitne dokaze o obstoju arbitražnega sporazuma,
  • opis spora,
  • zahtevani začasni ukrep in razloge, s katerimi stranka utemeljuje zahtevani ukrep,
  • razloge nujnosti, zaradi katerih izdaja začasnega ukrepa ne more počakati do oblikovanja senata,
  • predlog jezika in sedeža postopka pred arbitrom za nujne primere ter merodajnega materialnega prava in
  • dokazilo o plačilu stroškov postopka pred arbitrom za nujne primere.

Zahteva mora biti vložena v jeziku, za katerega so se stranke dogovorile, da je jezik arbitražnega postopka. Če se stranke o jeziku arbitražnega postopka niso sporazumele, mora biti zahteva vložena v jeziku, v katerem je sestavljen arbitražni sporazum.


Stroški postopka pred arbitrom za nujne primere

Stroški postopka morajo biti plačani ob vložitvi zahteve in obsegajo:

  • plačilo za arbitra za nujne primere v višini 10.000 EUR (brez DDV) in
  • nepovratno administrativno takso v višini 3.000 EUR (brez DDV).

Shema postopka pred arbitrom za nujne primere

 

Links - SidebarRight