SL  |  EN 

Rešujemo spore od leta 1928

O Stalni arbitraži

O Stalni arbitraži

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je samostojna institucionalna arbitraža, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije in je od nje neodvisna. Spore rešujemo že od leta 1928, ko je bilo ustanovljeno takratno Razsodišče za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani.

Stalna arbitraža za stranke organizira in zagotavlja podporo reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, mediacijo, posredovanjem in drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov v skladu z lastnimi pravili in drugimi pravili ter postopki, o katerih se stranke dogovorijo. Več kot 40 % vseh primerov pred Stalno arbitražo so spori z mednarodnim elementom. Med spore z mednarodnim elementom štejemo spore pri katerih vsaj ena od strank nima sedeža v Sloveniji.

Stalno arbitražo sestavljata predsedstvo in sekretariat.

Stalna arbitraža skozi čas >


Sekretariat

Sekretariat sestavlja strokovna služba, njegovo delo pa vodi generalni sekretar.

Sekretariat skrbi za dnevni management primerov, nadzoruje učinkovitost poteka postopkov in dela arbitrov ter opravlja druge strokovne naloge povezane s podporo in organizacijo reševanja sporov. V posameznih postopkih sekretariat sprejema odločitve, za katere je pristojen v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili ali drugimi pravili Stalne arbitraže, o katerih se stranke dogovorijo.

Sekretariat skrbi tudi za organizacijo dogodkov in izdajanje strokovnih publikacij.


Predsedstvo

Predsedstvo sestavljajo predsednik, podpredsednik in pet članov. Predsedstvo imenuje upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije za mandatno obdobje štirih let. Člani predsedstva so priznani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju arbitražnega reševanja sporov. Predsedstvo odloča o temeljnih vprašanjih delovanja Stalne arbitraže, sprejema stališča pomembna za razvoj arbitraže v Sloveniji ter skrbi za enotno arbitražno prakso.

V posameznih postopkih predsedstvo sprejema odločitve, za katere je pristojno v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili ali drugimi pravili Stalne arbitraže, o katerih se stranke dogovorijo.  

Links - SidebarRight