SL  |  EN 

UNICTRAL postopek

UNCITRAL ARBITRAŽA

Stalna arbitraža ima dolgoletne izkušnje z administracijo arbitražnih postopkov, ki se vodijo po pravilih UNCITRAL iz leta 1976 in 2010. Gre zlasti za kompleksne mednarodne spore s področja gradbeništva, investicij in mednarodne trgovine.

Prednosti administrirane UNCITRAL arbitraže


Pravila Stalne arbitraže pri GZS za administracijo postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL (The LAC Procedures for the Administration of Cases Under the UNCITRAL Arbitration Rules) omogočajo strankam izkoristek prednosti institucionalne arbitraže, obenem pa ohranjajo fleksibilnost in univerzalni značaj arbitražnih pravil UNCITRAL. Pravila so pripravljena na način, da se primarno prilegajo aktualnim Arbitražnim pravilom UNCITRAL iz leta 2010 (dopolnjena 2013 s četrtim odst. 1. člena), so pa obenem dovolj fleksibilna, da jih je brez težav moč aplicirati tudi na Arbitražna pravila UNCITRAL iz leta 1976.

Pravila so izvorno napisana v angleškem jeziku.

Administrativne storitve Stalne arbitraže


Pravila so pripravljena na način, da dopolnjujejo Arbitražna pravila UNCITRAL povsod tam, kjer se ta sklicujejo na funkcijo pooblaščenca za imenovanje (angl. appointing authority). Administrativne storitve Stalne arbitraže tako obsegajo zlasti:

  • imenovanja arbitrov,
  • odločanja o zahtevah za izločitev arbitrov in
  • odločanja o stroških arbitraže ter finančno upravljanje postopka.

Kako se dogovoriti za uporabo pravil?


Stranke se lahko za uporabo pravil dogovorijo v temeljni pogodbi ali kasneje, po nastanku spora ali celo med arbitražnim postopkom. V ta namen imajo stranke na voljo vzorčno klavzulo.

Dogovor za uporabo pravil je priporočljiv zlasti v primeru t.im. ad hoc (priložnostnih) arbitraž, pri katerih se stranke niso dogovorile za pravila, po katerih naj se vodi postopek. Z dogovorom o uporabi pravil:

  • si stranke zagotovijo večjo učinkovitost postopka,
  • se izognejo morebitnim zapletom pri imenovanju arbitrov in
  • si omogočijo preglednost in predvidljivost stroškov arbitraže (uporaba veljavne tarife, hramba predujma za kritje stroškov arbitraže, urejanje izplačil iz predujma in finančno upravljanje s postopkom, vključno z obračunavanjem davkov in prispevkov, polaganjem končnega obračuna in vračanjem morebitnih denarnih presežkov strankam).