SL  |  EN 

Pravila za storitve organa za imenovanje

Pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za opravljanje storitev v vlogi organa za imenovanje

KAZALO

Uvodna določba
1. člen – Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije
Organ za imenovanje
2. člen – Stalna arbitraža v vlogi organa za imenovanje
Zahteva
3. člen - Zahteva
Stroški
4. člen – Stroški
Splošne določbe
5. člen – Zaupnost
6. člen – Izključitev odgovornosti
7. člen – Pričetek veljavnosti


UVODNA DOLOČBA

1. člen – Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije

 1. Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (Stalna arbitraža) je samostojna in neodvisna institucija, ki zagotavlja podporo in organizira reševanje domačih sporov ter sporov z mednarodnim elementom v skladu z lastnimi pravili ter drugimi pravili in postopki, o katerih se stranke sporazumejo.
 2. Organa Stalne arbitraže sta predsedstvo in sekretariat.

ORGAN ZA IMENOVANJE

2. člen – Stalna arbitraža v vlogi organa za imenovanje

 1. Ta pravila se uporabljajo kadar je Stalna arbitraža določena, da v ad hoc postopkih deluje v vlogi organa za imenovanje.
 2. Vloga Stalne arbitraže kot organa za imenovanje je lahko določena s pogodbo, sporazumom strank v sporu, s predpisom ali s strani generalnega sekretarja Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu.
 3. Stalna arbitraža lahko v vlogi organa za imenovanje opravlja naslednje storitve:
  1. imenovanje arbitrov, mediatorjev ali drugih nevtralnih tretjih oseb;
  2. nadomestno imenovanje arbitrov, mediatorjev ali drugih nevtralnih tretjih oseb;
  3. imenovanje izvedencev;
  4. odločanje o izločitvi arbitrov;
  5. pomoč pri določanju plačil in stroškov arbitrov, mediatorjev in drugih nevtralnih tretjih oseb ter pregled takih plačil in stroškov.
 4. Stalna arbitraža pri izvajanju nalog organa za imenovanja deluje preko svojega predsedstva.
 5. Če se stranki ne dogovorita drugače, bo Stalna arbitraža pri zahtevi za imenovanje arbitra običajno sledila postopku, določenem v 13. – 16. členu Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila), pri zahtevi za imenovanje mediatorja ali druge nevtralne tretje osebe pa postopku iz 5. člena Mediacijskih pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska mediacijska pravila), veljavnih v času prejema zahteve s strani Stalne arbitraže. V vlogi organa za imenovanje lahko Stalna arbitraža po lastni presoji uporabi tudi postopek s seznamom, kot ga določajo arbitražna pravila UNCITRAL ali kateri koli drug postopek za izbiro in imenovanje, ki ga glede na okoliščine šteje za primernega.
 6. Če se stranki ne dogovorita drugače, bo Stalna arbitraža pri zahtevi za izločitev arbitra sledila postopku, določenem v 18. členu Ljubljanskih arbitražnih pravil.
 7. Predsedstvo lahko odkloni obravnavanje zahteve, če so se po oceni predsedstva stranke dogovorile za takšne spremembe, ki so nezdružljive s temi pravili oz. bi bila zaradi njih izvedba postopka nesorazmerno otežena.

ZAHTEVA

3. člen - Zahteva

 1. Zahteva se vloži pri Stalni arbitraži po elektronski pošti in mora biti:
  1. pisna;
  2. v enem od jezikov komunikacije s Stalno arbitražo (slovenščina ali angleščina);
  3. datirana;
  4. podpisana s strani stranke oziroma strank ali njihovih pooblaščencev. Če zahtevo podpiše pooblaščenec, mora priložiti pooblastilo.
 2. Zahteva mora vsebovati naslednje podatke:
  1. imena, naslove in kontaktne podatke (elektronske naslove, telefonske številke) strank in njihovih pooblaščencev,
  2. opis spora;
  3. opis zahtevane vrste storitve, skladno s tretjim odstavkom 2. člena pravil;
  4. dogovor o reševanju sporov in sporazum strank, ki določa Stalno arbitražo kot organ za imenovanje;
  5. kopijo zahteve za arbitražo / tožbe ali druge začetne pisne vloge, odgovora na zahtevo za arbitražo / tožbo ter vseh nadaljnjih pisnih vlog ali korespondence strank;
  6. imena in državljanstvo morebitnih arbitrov, mediatorjev, nevtralnih tretjih oseb ali izvedencev, ki so že imenovani, informacije o načinu njihovega imenovanja in vse njihove izjave;
  7. jezik postopka, sedež arbitraže, merodajno materialno pravo.
 3. Pri izvajanju svojih nalog v skladu s temi pravili lahko Stalna arbitraža od katere koli stranke zahteva informacije, za katere meni, da so potrebne.

STROŠKI

4. člen – Stroški

 1. Stranka, ki zahteva, da Stalna arbitraža nastopi kot organ za imenovanje v skladu s temi pravili, mora plačati nepovratno administrativno takso v višini 1.500,00 EUR za vsako zahtevano storitev iz tretjega odstavka 2. čelna pravil, razen v primeru zahteve za izločitev arbitra, kjer se za vsako zahtevano storitev zaračuna administrativna taksa v višini 3.000,00 EUR.
 2. Dokler administrativna taksa ni plačana, sekretariat ne obravnava zahteve.
 3. V izjemnih okoliščinah lahko Stalna arbitraža odstopi od zneskov iz prvega odstavka.
 4. Administrativa taksa ne vključuje morebitnega davka na dodano vrednost. Ob vložitvi zahteve mora stranka priložiti davčno številko (če jo ima) oziroma drugi ustrezni identifikacijski znak za davek na dodano vrednost.

SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen – Zaupnost

 1. Razen če se stranke izrecno sporazumejo drugače, morajo kot zaupne varovati vse podatke v zvezi s postopkom po teh pravilih, razen v primeru in obsegu, v katerem je stranka k razkritju zavezana oziroma je razkritje potrebno za zaščito ali uveljavitev njenih pravic oziroma za izvršitev ali izpodbijanje arbitražne odločbe pred državnim sodiščem.

6. člen – Izključitev odgovornosti

Arbitri, mediatorji ali druge nevtralne tretje osebe, izvedenci, Stalna arbitraža, člani predsedstva in sekretariata, Gospodarska zbornica Slovenije in njeni zaposleni niso odškodninsko odgovorni za kakršno koli storitev ali opustitev, povezano z arbitražnim postopkom, če je takšna izključitev odgovornosti po veljavnem pravu dopustna.

7. člen – Pričetek veljavnosti

Ta pravila stopijo v veljavo 1. maja 2023.

Links - SidebarRight