SL  |  EN 

Mediacija

Kaj je mediacija?

Mediacija je neformalen, neobvezujoč, zaupen in strukturiran postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, ne glede na to, ali se za ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz.

 

Od sodnega in arbitražnega postopka se mediacija razlikuje zlasti v tem, da ne gre za sojenje. Mediator ne more izdelati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delovanjem strankam pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti. 

Za mediacijo se stranke odločajo zlasti v primerih, ko (i) jim je pomembna hitra rešitev spora; (ii) želijo vplivati tako na proces iskanja rešitve kot tudi na končno vsebino sporazuma o rešitvi spora; (iii) jim je pomembna zaupnost; (iv) so sporna zlasti dejanska in ne pravna vprašanja; ali (v) gre za dolgotrajen ali pomemben poslovni odnos, ki bi ga bilo smiselno nadaljevati.

Ljubljanska mediacijska pravila – v veljavi od 1. januarja 2019

Mediacijska pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska mediacijska pravila) temeljijo na reševanju gospodarskih sporov po principu »vse na enem mestu« (one-stop-shop). Strankam omogočajo uporabo mediacije kot samostojnega postopka ali v kombinaciji s klasično oz. pospešeno arbitražo v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili.

Kdaj se Ljubljanska mediacijska pravila uporabijo?

Ljubljanska mediacijska pravila se uporabijo, če se stranke zanje dogovorijo pred ali po nastanku spora.

Stranke imajo na voljo vzorčne klavzule, s katerimi se med seboj povežeta dva kompatibilna postopka mediacije in arbitraže:


Kako se začne mediacija?

Po Ljubljanskih mediacijskih pravilih se lahko mediacija začne na dva načina, bodisi tako, da stranke skupaj predlagajo začetek mediacije, bodisi da ena stranka drugi – preko Stalne arbitraže – predlaga začetek mediacije.

5 Koristi mediacije po Ljubljanskih mediacijskih pravilih:

  1. možnost kombinacije mediacije z arbitražo in pospešeno arbitražo (vse na enem mestu)
  2. možnost prilagajanja postopka potrebam strank (fleksibilnost)
  3. možnost svobodne izbire ustreznega strokovnjaka (mediatorja)
  4. popolnoma zaupen postopek
  5. hitrejša in cenovno ugodnejša od sodišča 

 


Text/HTML

Ljubljanska mediacijska pravila v različnih jezikih:

Links - SidebarRight