SL  |  EN 

Arbitraža

Arbitraža

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je samostojna institucionalna arbitraža, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije in je od nje neodvisna. Spore rešujemo že od leta 1928, ko je bilo ustanovljeno takratno Razsodišče za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani. Stalno arbitražo sestavljata predsedstvo in sekretariat.

Stalna arbitraža:

  • organizira in zagotavlja podporo reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila) in drugimi pravili ter postopki, o katerih se stranke sporazumejo;
  • strankam zagotavlja informacije o arbitraži, mediaciji, posredovanju in drugih alternativnih oblikah reševanja sporov.

Arbitraža je postopek reševanja sporov pred arbitražnim senatom, ki ga lahko sestavlja eden ali več arbitrov. Stranke arbitražni senat same izberejo in pooblastijo, da dokončno odloči o spornem razmerju z arbitražno odločbo. Arbitražna odločba je dokončna in je po svojem učinku med strankama izenačena s pravnomočno sodbo.

Arbitraža strankam omogoča, da se dogovorijo o vseh bistvenih vprašanjih postopka (števila arbitrov, postopkovnih pravil, sedeža arbitraže, jezika postopka, ipd.).

V praksi se stranke odločajo za arbitražo zaradi številnih prednosti, ki jih ta prinaša v primerjavi z reševanjem sporov pred državnim sodiščem, kot npr.:

  • hitrost in učinkovitost postopka;
  • visoka strokovnost odločanja;
  • zaupnost postopka;
  • fleksibilnost strank pri oblikovanju postopka.

Shema - link

Shema postopka

Links - SidebarRight