SL  |  EN 

Začetek postopka

Začetek postopka

Ljubljanska mediacijska pravila poznajo dva načina začetka mediacije:

  • vse stranke skupaj predlagajo začetek mediacije ali
  • ena stranka drugi (preko Stalne arbitraže) predlaga začetek mediacije. V tem primeru lahko Stalna arbitraža pomaga vzpostaviti stik med strankama.

Kadar vse stranke skupaj predlagajo začetek mediacije, morajo ob vložitvi predloga za mediacijo v enakih oziroma dogovorjenih deležih plačati vpisno takso in predlogu priložiti potrdilo o plačilu. Kadar začetek mediacije predlaga ena stranka, mora ob vložitvi predloga za mediacijo plačati vpisno takso in predlogu priložiti potrdilo o plačilu.

Pisni predlog za mediacijo mora vsebovati:

i. imena in kontaktne podatke strank in njihovih pooblaščencev,
ii. opis spora in okoliščin, iz katerih izvira spor,
iii. vrednost spornega predmeta in
iv. skupno nominacijo mediatorja s strani vseh strank oziroma, če se stranke o nominaciji mediatorja ne  sporazumejo, želene lastnosti, ki jih naj  ima mediator.

Predlog za mediacijo pošljite Stalni arbitraži na naslov:

elektronski obliki na naslov: arbitraza.lj@gzs.si 

ali po pošti na naslov:

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije
Sekretariat
Dimičeva ulica 13
1504 Ljubljana
Slovenija


Vpisna taksa

Ob vložitvi predloga za mediacijo mora stranka plačati vpisno takso in predlogu priložiti potrdilo o plačilu. Kadar vse stranke skupaj predlagajo začetek mediacije, morajo ob vložitvi predloga za mediacijo v enakih oziroma dogovorjenih deležih plačati vpisno takso 

Vpisna taksa v skladu s tarifo (Dodatek II) znaša:

Vrednost spornega predmeta
(v EUR)

Vpisna taksa
(v EUR)

do 25,000

500*

od 25,000 do 100,000

750*

od 100,001

1,000*

*+ DDV (zneski vpisne takse iz tabele ne vključujejo morebitnega davka na dodano vrednost)

Vpisna taksa se plača na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d.

Št. poslovnega računa (IBAN): SI56 0292 4001 7841 495
BIC/SWIFT: LJBASI2X
Davčna št.: SI73354376
Referenca: 5800

Kot namen plačila navedete firmo/ime stranke.

Pomembno:
Če se pred, med ali po začetku mediacije med istima strankama in glede istega spora začne arbitražni postopek v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, se v postopku, ki se začne kasneje, vpisna taksa ne zaračuna do višine, v kateri je bila vpisna taksa vplačana v prej začetem postopku

Links - SidebarRight