SL  |  EN 

Mediacijska pravila

Mediacijska pravila

Mediacijska pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska mediacijska pravila) so stopila v veljavo 1. januarja 2019.

Ljubljanska mediacijska pravila so izvorno pisana v slovenskem jeziku.


Text/HTML

Mediacijska pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije
(Ljubljanska mediacijska pravila)

KAZALO
 
1. člen - Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije
2. člen - Področje uporabe
3. člen - Komunikacija s Stalno arbitražo
4. člen - Začetek mediacije
5. člen - Imenovanje mediatorja
6. člen - Predujem za kritje stroškov mediacije
7. člen - Potek mediacije
8. člen - Poravnava
9. člen - Zaupnost podatkov
10. člen - Dopustnost dokazov v drugem postopku
11. člen - Konec mediacije
12. člen - Stroški mediacije
13. člen - Splošne določbe
14. člen - Pričetek veljavnosti
Dodatek I Organizacija Stalne arbitraže
1. člen - Stalna arbitraža
2. člen - Naloge Stalne arbitraže
3. člen - Predsedstvo
4. člen - Imenovanje predsedstva
5. člen - Sekretariat
6. člen - Imenovanje generalnega sekretarja
7. člen - Delo Stalne arbitraže
Dodatek II Tarifa
1. člen - Vpisna taksa
2. člen - Plačilo za mediatorja
3. člen - Administrativni stroški Stalne arbitraže
4. člen - Stroški mediatorja in Stalne arbitraže


1. člen - Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije

 1. Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (Stalna arbitraža) je samostojna in neodvisna institucija, ki zagotavlja podporo in organizira reševanje domačih sporov ter sporov z mednarodnim elementom v skladu z Mediacijskimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (pravila), Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije in drugimi pravili ter postopki, o katerih se stranke sporazumejo.
 2. Organa Stalne arbitraže sta predsedstvo in sekretariat. Organizacija Stalne arbitraže je urejena v Dodatku I.

2. člen - Področje uporabe

 1. Ta pravila se uporabljajo, če se stranke pred ali po nastanku spora dogovorijo, da bodo medsebojne spore skušale sporazumno rešiti s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) pod okriljem Stalne arbitraže, ne glede na to, ali stranke za ta postopek uporabijo izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz.
 2. Šteje se, da so stranke pristale na uporabo teh pravil in njihovih kasnejših sprememb, ki so veljale ob začetku mediacije. Dodatka I in II sta sestavni del teh pravil.
 3. Vse stranke skupaj lahko s pisnim sporazumom spremenijo posamezne določbe teh pravil, po imenovanju mediatorja pa mora z vsakršno spremembo pravil soglašati tudi mediator. Predsedstvo lahko odkloni administracijo postopka, če so se stranke dogovorile za takšne spremembe, ki so nezdružljive s temi pravili oz. bi bila zaradi njih izvedba postopka nesorazmerno otežena.

3. člen - Komunikacija s Stalno arbitražo

Komunikacija strank s Stalno arbitražo poteka v slovenskem ali angleškem jeziku.

4. člen - Začetek mediacije

 1. Kadar vse stranke skupaj predlagajo začetek mediacije z vložitvijo pisnega predloga za mediacijo pri Stalni arbitraži, se mediacija začne, ko Stalna arbitraža predlog prejme. O začetku mediacije Stalna arbitraža obvesti stranke.
 2. Kadar ena stranka z vložitvijo pisnega predloga pri Stalni arbitraži predlaga, da se spor predloži v reševanje po teh pravilih (predlog za mediacijo), Stalna arbitraža predlog posreduje drugi stranki v odgovor. Mediacija se začne, ko Stalna arbitraža prejme pisno soglasje druge stranke za sodelovanje v mediaciji. Če Stalna arbitraža v 15 dneh po tem, ko je drugi stranki posredovala predlog za mediacijo, oziroma v drugem roku, ki ga določi Sekretariat, ne prejme pisnega soglasja druge stranke za sodelovanje v mediaciji, se mediacija ne začne. O tem Stalna arbitraža obvesti stranke.
 3. Kadar predhoden sporazum o uporabi teh pravil ne obstaja, lahko Stalna arbitraža strankam pomaga pri vzpostavitvi medsebojnega stika ter doseganju sporazuma.
 4. Predlog za mediacijo mora vsebovati:
  1. imena in kontaktne podatke strank in njihovih pooblaščencev,
  2. opis spora in okoliščin, iz katerih izvira spor,
  3. vrednost spornega predmeta in
  4. skupno nominacijo mediatorja s strani vseh strank oziroma, če se stranke o nominaciji mediatorja ne sporazumejo, želene lastnosti, ki jih naj ima mediator.
 5. Ob vložitvi predloga za mediacijo mora stranka plačati vpisno takso v skladu s tarifo (Dodatek II), veljavno v času začetka mediacije. Kadar vse stranke skupaj predlagajo začetek mediacije, morajo ob vložitvi predloga za mediacijo v enakih oziroma dogovorjenih deležih plačati vpisno takso v skladu s tarifo (Dodatek II). Če stranka ob vložitvi predloga za mediacijo vpisne takse ne plača oziroma ne plača svojega deleža vpisne takse, jo sekretariat pozove k plačilu in ji za to določi rok, pri čemer Stalna arbitraža do popolnega plačila vpisne takse predloga ne obravnava. V primeru, da katera od strank ne opravi plačila vpisne takse oziroma svojega deleža vpisne takse v skladu s pozivom sekretariata, lahko katera koli stranka opravi plačilo namesto te stranke. Če stranka tudi v tako postavljenem roku ne opravi plačila, lahko sekretariat rok podaljša ali postopek ustavi.

5. člen - Imenovanje mediatorja

 1. Če se stranke ne dogovorijo drugače, mediacijo vodi en mediator. Stalna arbitraža lahko glede na okoliščine primera, priporoči strankam, naj mediacijo vodi več kot en mediator.
 2. Stranke lahko sporazumno nominirajo osebo, ki naj deluje kot mediator. Če stranke mediatorja ne nominirajo sporazumno, Stalna arbitraža strankam določi rok za nominacijo. Če stranke tudi v tem roku sporazumno ne opravijo nominacije, mediatorja imenuje predsedstvo.
 3. Stalna arbitraža lahko strankam pomaga pri sporazumni izbiri mediatorja, zlasti s pripravo nabora oseb, izmed katerih lahko stranke sporazumno nominirajo enega ali več mediatorjev.
 4. Kdor je nominiran za mediatorja, mora sekretariatu podati podpisano izjavo o sprejemu funkcije, svoji razpoložljivosti ter nepristranskosti in neodvisnosti. V tej izjavi mora razkriti vse okoliščine, ki bi lahko vzbujale utemeljen dvom o njegovi nepristranskosti in neodvisnosti. Sekretariat kopijo izjave pošlje strankam in določi rok, v katerem lahko podajo pripombe. Če se okoliščine iz tega odstavka pojavijo med postopkom, mora mediator stranke in Stalno arbitražo o tem brez odlašanja pisno obvestiti.
 5. Vsak nominirani mediator mora biti potrjen s strani Stalne arbitraže, s čimer je imenovan za mediatorja. O potrditvi nominiranega mediatorja odloči sekretariat. Pri tem upošteva izjavo iz četrtega odstavka tega člena in vse okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom o njegovi nepristranskosti in neodvisnosti, razpoložljivosti in zmožnosti kakovostno in pravočasno opravljati naloge mediatorja, ter morebitne pripombe strank. V kolikor sekretariat oceni, da je to glede na okoliščine primera potrebno, lahko odločitev o potrditvi mediatorja prepusti predsedstvu.
 6. Kadar mediatorja po teh pravilih imenuje predsedstvo, pri tem upošteva naravo spora in druge okoliščine zadeve.
 7. Predsedstvo razreši mediatorja z njegove funkcije, če oceni, da mediator ni zmožen opravljati svojih nalog ali jih ne opravlja. Pred sprejemom odločitve, predsedstvo strankam in mediatorju da možnost, da se o razrešitvi izjavijo.
 8. Če mediatorju iz kakršnihkoli razlogov preneha funkcija, se imenovanje novega mediatorja izvede v skladu z določbami tega člena.

6. člen - Predujem za kritje stroškov mediacije

 1. Po začetku mediacije sekretariat določi znesek, ki ga morajo stranke plačati kot predujem za kritje stroškov mediacije (predujem). Predujem ustreza predvideni višini stroškov mediacije, kot so opredeljeni v prvem odstavku 12. člena pravil. Predujem se plača na bančni račun Stalne arbitraže.
 2. Stranke morajo plačati predujem v enakih deležih, razen če so se izrecno drugače sporazumele. V primeru, da katera od strank ne opravi plačila svojega deleža predujma v skladu s pozivom sekretariata, lahko katera koli stranka opravi plačilo namesto druge stranke.
 3. Če predujem ne zadošča za kritje stroškov mediacije, lahko sekretariat kadarkoli med mediacijo, na predlog mediatorja ali po lastni pobudi, naloži strankam plačilo dodatnega predujma.
 4. Stalna arbitraža lahko med mediacijo iz predujma sproti poplačuje stroške mediacije.
 5. Če zahtevani predujem v roku, ki ga določi sekretariat, ni v celoti plačan, lahko sekretariat delno ali v celoti prekine ali ustavi mediacijo.
 6. Po končanju mediacije se neporabljen del predujma vrne strankam sorazmerno z njunimi vplačili. V primerih, ko predujem ne zadošča za kritje stroškov mediacije, Stalna arbitraža strankam naloži doplačilo razlike.

7. člen - Potek mediacije

 1. Po imenovanju mediatorja in plačilu predujma sekretariat zadevo preda mediatorju.
 2. Po predaji zadeve mediatorju, se mora ta brez odlašanja posvetovati s strankama o časovnici in poteku mediacije.
 3. Mediator vodi postopek mediacije v skladu s temi pravili na način, za katerega meni, da je primeren, ob upoštevanju okoliščin spora, želja strank in potrebe po hitri in trajni rešitvi spora. Pri tem mora mediator delovati neodvisno in nepristransko.
 4. Mediator se lahko srečuje ali komunicira z vsemi strankami skupaj ali z vsako stranko posebej. Glede razkritja informacij v zvezi s sporom, ki jih mediator izve od ene stranke na ločenih srečanjih, mediator ravna v skladu z željami vsake od strank.
 5. Vsa pisanja in obvestila se praviloma pošiljajo v elektronski obliki.
 6. Na mediacijskih srečanjih je javnost izključena. Osebe, ki niso stranke v sporu oziroma njihovi pooblaščenci, so lahko navzoče samo z dovoljenjem vseh strank in mediatorja.
 7. O poteku mediacijskih srečanj se ne piše zapisnika, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.
 8. Stranke lahko predlagajo, da mediator ustno ali pisno priporoči ustrezen način rešitve spora.
 9. Stranke in drugi udeleženci mediacije morajo ves čas trajanja mediacije ravnati v dobri veri.

8. člen - Poravnava

 1. Če stranke dosežejo sporazum o rešitvi spora, lahko tak sporazum sestavijo v obliki pisne poravnave. Poravnava je za stranke zavezujoča in ima učinek, ki ga določa veljavno pravo.
 2. Mediator lahko na predlog strank sodeluje pri oblikovanju besedila sporazuma o rešitvi spora.
 3. Če stranke dosežejo poravnavo, se lahko ob soglasju mediatorja pisno sporazumejo, da se mediator imenuje za arbitra posameznika v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, in ga pooblastijo, da poravnavo zapiše v obliki arbitražne odločbe na podlagi poravnave.

9. člen - Zaupnost podatkov

Vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, vključno s sporazumom o rešitvi spora (poravnave), so zaupni, razen če se stranke izrecno sporazumejo drugače, če njihovo razkritje zahteva veljavno pravo ali je razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora.

10. člen - Dopustnost dokazov v drugem postopku

 1. Stranke, mediatorji in tretje osebe, ki so sodelovale pri mediaciji, se v arbitražnem, sodnem ali drugem podobnem postopku ne smejo sklicevati na oziroma predložiti kot dokaz ali pričati o:
  1. vabilu stranke k mediaciji ali dejstvu, da je bila stranka pripravljena sodelovati v mediaciji;
  2. mnenjih in predlogih glede možne rešitve spora, ki so jih stranke izrazile med mediacijo;
  3. izjavah ali priznanjih dejstev, ki so jih stranke dale med mediacijo;
  4. predlogih mediatorja;
  5. dejstvu, da je stranka pokazala pripravljenost sprejeti predlog za sporazumno rešitev spora (poravnavo);
  6. listinah, pripravljenih izključno za potrebe mediacije.
 2. Prejšnji odstavek se uporablja ne glede na obliko, v kateri so bile informacije ali dokazi iz prejšnjega odstavka. Informacije ali dokazi iz prejšnjega odstavka se v postopku pred arbitražo, sodiščem ali drugim organom lahko razkrijejo ali uporabijo v dokazne namene samo pod pogoji in v obsegu, ki ga zahteva veljavno pravo ali kolikor je potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora (poravnave).

11. člen - Konec mediacije

 1. Mediacija se konča, ko to pisno potrdi Stalna arbitraža po nastopu enega od naslednjih dejstev:
  1. stranke podpišejo sporazum o rešitvi spora (poravnava);
  2. mediator po posvetovanju s strankami pisno izjavi, da nadaljevanje postopka ni smiselno;
  3. stranke pisno izjavijo mediatorju, da je postopek zaključen;
  4. ena stranka pisno izjavi drugim strankam in mediatorju, da je postopek zaključen. Če v postopku sodeluje več strank, ki so pripravljene mediacijo med seboj nadaljevati, se mediacija konča samo za stranko, ki je podala izjavo;
  5. Stalna arbitraža pisno izjavi strankam, da je potekla med strankami dogovorjena časovna omejitev mediacije, stranki pa se nista dogovorili za njeno podaljšanje;
  6. Stalna arbitraža, ne prej kot 8 dni po poteku roka, pisno izjavi strankam, da je postopek ustavljen, ker ena ali več strank v postavljenem roku ni opravila kakršnega koli plačila, ki bi ga v skladu s temi pravili morala opraviti.
 2. Mediator mora nemudoma obvestiti Stalno arbitražo o podpisu sporazuma o rešitvi spora (poravnave) med strankama iz (i) alineje prejšnjega odstavka in o pisnih izjavah strank oziroma mediatorja iz (ii) do (iv) alineje prejšnjega odstavka ter Stalni arbitraži predložiti kopije teh izjav oziroma sporazuma o rešitvi spora.

12. člen - Stroški mediacije

 1. Stroške mediacije sestavljajo:
  1. plačilo za mediatorja,
  2. administrativni stroški Stalne arbitraže ter
  3. stroški mediatorja in Stalne arbitraže.
 2. Zneske iz prvega odstavka tega člena po končanju mediacije dokončno določi sekretariat v skladu s tarifo (Dodatek II), veljavno v času začetka mediacije.
 3. Vpisna taksa, administrativni stroški Stalne arbitraže in plačilo za mediatorja kot izhajajo iz Dodatka II, ne vključujejo morebitnega davka na dodano vrednost. Ob imenovanju mora mediator sekretariatu sporočiti višino davka na dodano vrednost, ki se obračuna na njihovo plačilo.
 4. Stranke nosijo stroške mediacije v enakih delih, razen če so se izrecno drugače sporazumele.
 5. Stranke so mediatorju in Stalni arbitraži solidarno odgovorne za plačilo stroškov mediacije.
 6. Med stroške mediacije ne sodijo stroški strank, vključno s stroški pravnega zastopanja, stroški dokazovanja, potnimi in drugimi stroški. Te stroške nosi vsaka stranka sama.

13. člen - Splošne določbe

 1. Če se stranke niso pisno sporazumele drugače, ali če to ni prepovedano z veljavnim pravom, lahko stranke glede spora, ki je predmet mediacije po teh pravilih začnejo ali nadaljujejo arbitražni, sodni ali drug podobni postopek.
 2. Če se stranke niso pisno sporazumele drugače, mediator v kasnejšem arbitražnem, sodnem ali drugem podobnem postopku ne more nastopati kot arbiter, sodnik, izvedenec, zastopnik ali svetovalec katere koli od strank v sporu, ki je bil ali je predmet mediacije po teh pravilih, ali v drugem sporu, ki izvira iz istega pravnega razmerja ali je z njim v zvezi.
 3. Mediator ne more nastopiti kot priča v arbitražnem, sodnem ali drugem podobnem postopku glede spora, ki je predmet mediacije po teh pravilih, razen če so se vse stranke in mediator pisno sporazumeli drugače, ali če to zahteva veljavno pravo. Enako velja za člane predsedstva in sekretariata Stalne arbitraže in zaposlene na Gospodarski zbornici Slovenije.
 4. V obsegu, v katerem to dovoljuje veljavno pravo, je odškodninska odgovornost mediatorja, Stalne arbitraže, članov predsedstva in sekretariata, Gospodarske zbornice Slovenije in njenih zaposlenih za storitve ali opustitve v zvezi s postopkom mediacije izključena.
 5. Odločitve Stalne arbitraže so dokončne. Praviloma so odločitve Stalne arbitraže obrazložene, lahko pa Stalna arbitraža, če oceni, da je to primerno, odločitev izda tudi brez obrazložitve.
 6. Glede vseh vprašanj, ki s temi pravili niso posebej urejena, morajo mediatorji, stranke in Stalna arbitraža ravnati v duhu teh pravil.

14. člen - Pričetek veljavnosti

Ta pravila stopijo v veljavo 1. januarja 2019 in se uporabljajo za vse postopke, ki se začnejo po 31. decembru 2018.


DODATEK I

ORGANIZACIJA STALNE ARBITRAŽE

1. člen - Stalna arbitraža

 1. Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (Stalna arbitraža) je samostojna in neodvisna institucija, ki zagotavlja organizacijo in podporo reševanju sporov.
 2. Organa Stalne arbitraže sta predsedstvo in sekretariat. Pogoje za delovanje in uresničevanje nalog Stalne arbitraže zagotavlja Gospodarska zbornica Slovenije.

2. člen - Naloge Stalne arbitraže

Stalna arbitraža:

  1. organizira in zagotavlja podporo reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, mediacijo in drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov v skladu z lastnimi pravili in drugimi pravili ter postopki, o katerih se stranke dogovorijo;
  2. zagotavlja informacije o arbitraži, mediaciji in drugih alternativnih oblikah reševanja sporov.

3. člen - Predsedstvo

 1. Predsedstvo sestavljajo predsednik, podpredsednik in pet članov.
 2. Predsedstvo v posameznih postopkih sprejema odločitve, za katere je pristojno v skladu s temi ali drugimi pravili Stalne arbitraže, o katerih se stranke dogovorijo. Odločitve predsedstva so dokončne.
 3. Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik ali v njegovi odsotnosti podpredsednik. Trije člani predsedstva tvorijo kvorum za veljavno odločanje. Predsedstvo sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsedujočega. Član predsedstva se ne sme vzdržati glasovanja.
 4. V nujnih primerih lahko predsednik ali v njegovi odsotnosti podpredsednik sprejme odločitev v imenu predsedstva.
 5. Član predsedstva nima pravice glasovati, če gre za odločanje v postopku, v katerem je imenovan za mediatorja. To dejstvo ne vpliva na zahtevani kvorum za veljavno odločanje.

4. člen - Imenovanje predsedstva

 1. Predsedstvo imenuje upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije.
 2. Mandat predsednika, podpredsednika in članov predsedstva traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
 3. V izjemnih primerih lahko upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije odpokliče člana predsedstva. Če članu predsedstva preneha mandat zaradi odstopa, odpoklica ali kakšnega drugega razloga, upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije za preostali del mandata imenuje novega člana predsedstva.

5. člen - Sekretariat

 1. Sekretariat ima strokovno službo, ki nadzoruje učinkovitost poteka postopkov in dela mediatorjev ter opravlja druge naloge v skladu s temi pravili. Sekretariat vodi generalni sekretar.
 2. Sekretariat v posameznih postopkih sprejema odločitve, za katere je pristojen v skladu s temi ali drugimi pravili Stalne arbitraže, o katerih se stranke dogovorijo. Odločitve sekretariata so dokončne.
 3. Sekretariat lahko odloča v posameznih zadevah iz pristojnosti predsedstva, ki jih nanj prenese predsedstvo.

6. člen - Imenovanje generalnega sekretarja

Generalnega sekretarja imenuje predsednik Gospodarske zbornice Slovenije v soglasju s predsednikom Stalne arbitraže, za mandatno obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

7. člen - Delo Stalne arbitraže

Stalna arbitraža varuje zaupnost mediacije. V vseh postopkih Stalna arbitraža deluje nepristransko in v duhu učinkovitosti postopka.

DODATEK II

TARIFA

1. člen - Vpisna taksa

 1. Vpisna taksa iz 4. člena pravil je določena v znesku iz tabele A in je nepovratna.
 2. Vpisna taksa ni vključena v administrativne stroške Stalne arbitraže iz 3. člena tega dodatka.
 3. Če se pred, med ali po začetku mediacije med istima strankama in glede istega spora začne arbitražni postopek v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, se v postopku, ki se začne kasneje, vpisna taksa ne zaračuna do višine, v kateri je bila vpisna taksa vplačana v prej začetem postopku.
 4. Vrednost spornega predmeta se določi kot vsota vrednosti vseh zahtevkov, nasprotnih zahtevkov in ugovorov zaradi pobotanja. Kadar vrednosti spornega predmeta ni mogoče ugotoviti, sekretariat pri določitvi višine vpisne takse upošteva vse relevantne okoliščine zadeve.

2. člen - Plačilo za mediatorja

 1. Sekretariat določi višino plačila za mediatorja glede na čas, ki ga je mediator razumno porabil za delo s strankami na skupnih ali ločenih srečanjih, drugo komunikacijo s strankami ter sodelovanje pri pripravi sporazuma o rešitvi spora. Urno postavko za delo mediatorja Sekretariat ob potrditvi mediatorja določi praviloma v razponu med 100 in 350 EUR po tem, ko se je posvetoval z mediatorjem in strankami.
 2. V izjemnih primerih lahko sekretariat odstopi od zneskov, kot izhajajo iz prvega odstavka tega člena.
 3. Izključno sekretariat je po teh pravilih pristojen določiti višino plačila za mediatorja. Ločeni dogovori med mediatorjem in strankami o višini plačila za mediatorja so brez učinka.

3. člen - Administrativni stroški Stalne arbitraže

 1. Za kritje administrativnih stroškov Stalne arbitraže, mediator plača Stalni arbitraži 10% od svojega plačila, kot je določeno v skladu z 2. členom tega dodatka.
 2. Po koncu mediacije Sekretariat administrativne stroške Stalne arbitraže poračuna ob izplačilu mediatorju.

4. člen - Stroški mediatorja in Stalne arbitraže

Poleg plačila za mediatorja in administrativnih stroškov Stalne arbitraže sekretariat določi višino zneska za pokritje razumnih stroškov, ki so nastali mediatorju in Stalni arbitraži. Pri tem Stalna arbitraža smiselno uporabi Smernice za arbitre Stalne arbitraže pri GZS.

TABELA A

Vrednost spornega predmeta
(v EUR)

Vpisna taksa
(v EUR)

do 25,000

500

od 25,000 do 100,000

750

od 100,001

1,000


Text/HTML

Ljubljanska mediacijska pravila v različnih jezikih:

Links - SidebarRight