SL  |  EN 

Organ za imenovanje - Začetek postopka

Organ za imenovanje - začetek postopka

Stalna arbitraža lahko v vlogi organa za imenovanje opravlja naslednje storitve:

 1. imenovanje arbitrov, mediatorjev ali drugih nevtralnih tretjih oseb;
 2. nadomestno imenovanje arbitrov, mediatorjev ali drugih nevtralnih tretjih oseb;
 3. imenovanje izvedencev;
 4. odločanje o izločitvi arbitrov;
 5. pomoč pri določanju plačil in stroškov arbitrov, mediatorjev in drugih nevtralnih tretjih oseb ter pregled takih plačil in stroškov.

Vloga Stalne arbitraže kot organa za imenovanje je lahko določena s pogodbo med strankama, sporazumom strank v sporu, s predpisom ali s strani generalnega sekretarja Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu.

V teh primerih Stalna arbitraža postopa v skladu s Pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za opravljanje storitev v vlogi organa za imenovanje, ki veljajo od 1. maja 2023.

Zahteva za začetek postopka se vloži pri Stalni arbitraži po elektronski pošti in mora biti:

 1. pisna;
 2. v enem od jezikov komunikacije s Stalno arbitražo (slovenščina ali angleščina);
 3. datirana;
 4. podpisana s strani stranke oziroma strank ali njihovih pooblaščencev. Če zahtevo podpiše pooblaščenec, mora priložiti pooblastilo.

Zahteva mora vsebovati naslednje podatke:

 1. imena, naslove in kontaktne podatke (elektronske naslove, telefonske številke) strank in njihovih pooblaščencev,
 2. opis spora;
 3. opis zahtevane vrste storitve, skladno s tretjim odstavkom 2. člena pravil;
 4. dogovor o reševanju sporov in sporazum strank, ki določa Stalno arbitražo kot organ za imenovanje;
 5. kopijo zahteve za arbitražo / tožbe ali druge začetne pisne vloge, odgovora na zahtevo za arbitražo / tožbo ter vseh nadaljnjih pisnih vlog ali korespondence strank;
 6. imena in državljanstvo morebitnih arbitrov, mediatorjev, nevtralnih tretjih oseb ali izvedencev, ki so že imenovani, informacije o načinu njihovega imenovanja in vse njihove izjave;
 7. jezik postopka, sedež arbitraže, merodajno materialno pravo.

Stranka, ki zahteva, da Stalna arbitraža nastopi kot organ za imenovanje v skladu s temi pravili, mora plačati nepovratno administrativno takso v višini 1.500,00 EUR za vsako zahtevano storitev iz tretjega odstavka 2. čelna pravil, razen v primeru zahteve za izločitev arbitra, kjer se za vsako zahtevano storitev zaračuna administrativna taksa v višini 3.000,00 EUR. Dokler administrativna taksa ni plačana, sekretariat ne obravnava zahteve.

Stalna arbitraža pri izvajanju nalog organa za imenovanja deluje preko svojega predsedstva.

Links - SidebarRight