SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

17.06.2013

Investicijska arbitraža (tudi v Sloveniji) postaja zelo aktualna tema. Ravno v teh dneh je italijanski investitor Impresa Grassetto S. p. A. zoper Republiko Slovenijo vložil tožbo pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID), ki deluje v okviru Svetovne banke. To je že tretji postopek zoper Slovenijo pred ICSID; pred tem sta arbitražne postopke sprožila Interbrew Central European Holding B.V. in Hrvatska Elektroprivreda d.d..

S pričakovano sprostitvijo tujih vlaganj v Slovenijo v ospredje stopa potreba po učinkovitem pravnem varstvu naložb pred posegi države. Bogata mednarodna praksa arbitražnega reševanja investicijskih sporov kaže, da je arbitraža postala eden izmed najbolj zaželenih načinov reševanja investicijskih sporov med državami in investitorji. Z namenom, da bi investicijsko arbitražo približali slovenski poslovni javnosti sta Stalna arbitraža pri GZS in Slovensko arbitražno društvo 17.6.2013 na Gospodarski zbornici Slovenije organizirala predavanje Stephena Fietta.

Fietta je predstavil bistvene razlike med mednarodno gospodarsko in investicijsko arbitražo. Pojasnil je, da v praksi do investicijske arbitraže najpogosteje prihaja zaradi kršitev bilateralnih investicijskih sporazumov o zaščiti in spodbujanju investicij (BIS), s katerimi si države vzajemno obljubijo zaščito investitorjev države sopogodbenice in njihovih investicij na svojem ozemlju. Spori glede kršitev BIS se najprej rešujejo s pogajanji, v kolikor pa so ta neuspešna, številni BIS predvidevajo možnost, da investitor spor predloži v reševanje arbitraži ICSID ali posebej v ta namen ustanovljeni ad hoc arbitraži, ki se vodi po pravilih UNCITRAL.

Kot je pojasnil Fietta, se z razvojem investicijske arbitraže odpirajo številna aktualna vprašanja, pri čemer izstopa vprašanje skladnosti (že) sklenjenih BIS s pravom EU in njihove nadaljnje usode glede na vse večje težnje, da se področje zaščite investicij znotraj EU uredi enotno.