SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

14.06.2019

Teden ozaveščanja o prevarah, ki je organiziran na mednarodni ravni in že skoraj 20 let deluje pod okriljem ACFE (Svetovnega Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar), se vrača v Slovenijo. Letos bo dogodek še bolj raznolik in tematsko obarvan, za kar pa so zaslužni tudi številni novi partnerji. V ta namen je potekala slovesnost ob podpisu Skupne izjave med organizatorji letošnjega Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, katere podpisnik je tudi generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS, mag. Marko Djinović.


V svetu vsako leto pod okriljem največje svetovne organizacije za boj proti finančnim prevaram ACFE, v mesecu novembru poteka Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, ki osvetljuje finančne prevare, ki posameznike, davkoplačevalce, podjetja in skupnosti vsako leto stanejo na milijarde evrov. Posebno pozornost se posveča obravnavi finančnega kriminala, pranja denarja in razvoju finančne forenzike. Lani je Deloitte dogodek gostil prvič tudi v Sloveniji. Glede na odziv, ki ga je dogodek imel lani s strani širše javnosti bodo organizatorji, Deloitte Slovenija, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede, Gospodarska zbornica Slovenije in Stalna arbitraža pri GZS, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče RS, SBC Klub slovenskih podjetnikov, Slovenski državni holding, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, dogodek letos ponovili. Tematike, o katerih bodo priznani gostje in strokovnjaki iz tega področja razpravljali, bodo zanimive in aktualne za današnji čas, sporočajo organizatorji. V času Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, ki bo letos potekal med 18. in 22. novembrom, se načrtuje vrsta dogodkov, namenjenim k osvetlitvi problematike, ki bo organizirana v obliki diskusij, izobraževanj, natečajev, itd. 

»Izjemno smo ponosni, da bomo tudi letos gostili Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, kar potrjuje, da je bil lanski Teden deležen dobrega odziva, ki nam je narekoval, da moramo o tej problematiki ponovno razpravljati in ozaveščati vse vpletene akterje. Posebno smo veseli, da so se nam v letošnjem letu pridružili številni partnerji, ki se zavedajo tovrstnih problemov in njihova prisotnost bo še bolj oplemenitila program, ki ga v okviru Tedna pripravljamo« je dejal dr. Yuri Sidorovich, vodja področja forenzike in odgovorni partner za Jadransko regijo v Deloittu.

V ta namen so pridruženi partnerji podpisali Skupno izjavo o sodelovanju, s podpisom katere, si podpisniki delijo skupen cilj spodbujanja izmenjave najboljših praks ter ozaveščanja interesnih skupin z željo po zmanjšanju negativnih učinkov prevar, korupcije in drugih vrst gospodarskega kriminala v našem lokalnem okolju.

In kaj so o Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah povedali ostali organizatorji:

Prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani:

»Naš cilj je ustvariti diplomante, ki razumejo, da so odgovorni kot bodoči voditelji v organizacijah, za katere bodo delali, kot člani družb, na kolektivni ravni, pa tudi kot odgovorni posamezniki. Naša fakulteta si že vrsto let prizadeva in ozavešča o temeljnih vprašanjih etike, odgovornosti in trajnostnega razvoja. Na naši fakulteti je tudi sedež slovenskega odseka največje svetovne organizacije za ozaveščanje in boj proti prevaram – ACFE. Imeli smo tudi do sedaj edino predstavnico univerz iz Evrope v visokošolskem svetovalnem odboru ACFE z namenom razvijanja izobraževalnih programov na področju boja proti prevaram ter povezovanja akademske sfere s prakso.

Zato nas veseli in tu velja naša velika zahvala Deloitte Slovenija in organizatorju pobude skupnega Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, dr. Yuriju Sidorovichu, ki tudi kot član mednarodnega posvetovalnega odbora EF pomembno prispeva, da naše usmeritve tudi v praksi spodbujajo, ozaveščajo ter izobražujejo bodoče generacije naših diplomantov, ki bodo krojili našo družbo v prihodnje. Pošteno poslovanje ni izbira. To je način poslovanja, ki ga ni več mogoče prezreti.«

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije:

»Računsko sodišče RS si prizadeva za večjo učinkovitost delovanja nadzornih institucij pri boju s prevarami, kar ima tudi preventivni učinek, zato krepimo sodelovanje z raznimi organi, ki so pristojni ali pa lahko vplivajo na pregon kaznivih dejanj, analiziramo tveganja in se nanje tudi ustrezno odzivamo. Poglavitni prispevek vrhovnih revizijskih institucij pa je predvsem povečevanje preglednosti procesov upravljanja in prevzemanja odgovornosti pristojnih oseb za odločanje pri izvrševanju proračunske in druge javne porabe.«

Andrej Božič, član uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d.:

»SDH v okviru svojih aktivnosti skrbnega in odgovornega upravljanja kapitalskih naložb države uveljavlja različne mehanizme za krepitev preglednosti in dvig kulture korporativnega upravljanja družb. Od lanskega leta se tako uveljavljajo notranjerevizijski pregledi v družbah, kjer je RS edini delničar ali družbenik in kjer so zaznana večja tveganja, s čimer dodatno krepimo upravljavsko funkcijo SDH ter hkrati s priporočili svetujemo družbam, kako še dodatno izboljšati procese poslovanja«.

Mag. Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS / CCO GZS:

»Korupcija ogroža vladavino prava in zaupanje državljank in državljanov v najpomembnejše državne institucije. Do korupcije moramo zato gojiti ničelno toleranco. V gospodarstvu je treba narediti še več na področju prepoznavanja in varne prijave koruptivnih praks ter vzpostavitve učinkovitih mehanizmov za izkoreninjenje tega pojava iz vseh por v gospodarstvu. Gospodarski subjekti, ki gojijo najvišje standarde korporativne integritete v poslovnih odnosih od svojih poslovnih partnerjev zahtevajo spoštovanje enakih standardov v celotni proizvodni in dobaviteljski verigi.«

Goran Novković, direktor SBC Kluba slovenskih podjetnikov:

»Svet je že davno postal globalna vas. Globalizacija pa je prinesla dodatno tveganje zaradi prevar, goljufij in korupcije. Zato je ključnega pomena, da skupaj prispevamo k ozaveščanju poslovne in druge javnosti, da so prevare, goljufije in korupcija virusi, ki lahko močno načnejo zdravje sodobne družbe, če jih ne bomo odločno zavračali. Prav bi bilo, da novim generacijam pustimo za seboj svet, v katerem jih prevare, goljufije in korupcija ne bodo ogrožali.

Mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije:

“Hiter razvoj in sprememba tehnologije, ki jo prinaša digitalizacija, predstavljata nenehen izziv za vse deležnike, tako za industrijo, regulatorja, stroko in za stranke. Zato mora učinkovita strategija zagotavljanja varnosti temeljiti na treh stebrih, in sicer na regulativi, sodelovanju in zavedanju o tveganjih.

Ključno za obvladovanje izzivov in tveganj, predvsem tudi v procesu ozaveščanja, je čim tesnejše  sodelovanje vseh deležnikov, zato Združenje bank Slovenije močno podpira in sodeluje v iniciativah kot je tudi izvajanje programa ozaveščanja o prevarah v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki v času Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah.»

Mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije:

»V Združenju nadzornikov Slovenije se pridružujemo tej iniciativi, saj verjamemo, da je problematiko prevar in gospodarskega kriminala možno spreminjati le z znanjem in ozaveščanjem na vseh ravneh družbe. Kot strokovna organizacija s področja upravljanja družb vidimo svoj prispevek v povezovanju z drugimi, saj je delovanje nadzornih svetov le ena od obrambnih linij v podjetju, ki je odvisna od delovanja različnih strokovnih služb v podjetju in zunanje revizije, predvsem pa od kakovosti vodenja družbe, kjer ima ravno nadzorni svet svojo najpomembnejšo nalogo, da izbere upravo, ki bo najprej sama zgled in bo hkrati sposobna graditi ustrezno kulturo na tem področju.«

 

Kaj je Teden ozaveščanja o prevarah?

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah je svetovno priznan dogodek, ki strokovnjakom in skupnostim za boj proti prevaram ponuja priložnost, da se združijo in si ogledajo, kako daljnosežne so lahko posledice prevar ter kako skupaj izboljšati naše okolje in povečati ozaveščenost o prevarah. Teden prevar je ustanovilo Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) leta 2000 kot dogodek, namenjen širjenju ozaveščenosti o prevarah. Celotedenska kampanja spodbuja javne uradnike, poslovne vodje, zaposlene in splošno javnost, naj proaktivno podvzamejo korake za zmanjšanje vpliva prevar s spodbujanjem ozaveščenosti in izobraževanja o boju proti prevaram.

 

 * Avtor fotografije: Deloitte  svetovanje d.o.o..