SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

29.07.2019
Vrhovno sodišče je v zadevi VSRS Sodba Cpg 8/2018 zopet obravnavalo sporno avtentično razlago 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) in v skladu z uveljavljeno sodno prakso odločilo, da ta ni zavezujoča za sodišča.

JEDRO SODBE:

Gre za spor, ki izvira iz koncesijske pogodbe oziroma je z njo v zvezi. Čeprav gre za obogatitveni in odškodninski zahtevek, tožena stranka oba zahtevka utemeljuje na kršitvi koncesijske pogodbe. Avtentična razlaga zakona za sodišča ni zavezujoča. Določba 40. člena ZGJS določa razmejitev pristojnosti med rednim sodiščem in sodiščem, pristojnim za odločanje v upravnih sporih, in ne izključne pristojnosti rednega sodišča za odločanje v sporih iz koncesijski pogodb.

Celotno sodbo lahko preberete na naslednji povezavi.

****

Aarbitrabilnosti koncesijskih sporov v luči sporne avtentične razlage 40. člena ZGJS obravnavajo naslednji članki: