SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

01.06.2023

Nova Ljubljanska arbitražna pravila so nadomestila dosedanja iz leta 2014, ki so bila v preteklem desetletju dodobra preizkušena v praksi. Upoštevajo najnovejši razvoj v mednarodni arbitražni praksi in so usmerjena v še boljše zadovoljevanje potreb gospodarskih subjektov, odvetnikov, institucij, oseb javnega prava in ostalih uporabnikov storitev Stalne arbitraže.

Med glavnimi novostmi novih Ljubljanskih pravil izpostavljamo * obveznost razkritja financiranja stroškov arbitraže s strani tretjih oseb; * imenovanje administrativnega tajnika arbitražnega senata; * uvedbo obvezne konference o upravljanju postopka – case management conference; * uvedbo možnosti organizacije ustne obravnave na daljavo; * poudarjen pomen načela dobre vere kot korektiva načela uspeha pri odločanju o stroških; * podrobnejšo ureditev zaupnosti v arbitraži; * stroškovne spodbude za uporabo »mediacijskega okna« v arbitražnem postopku in uporabo večstopenjskih postopkov (med-arb) pod okriljem Stalne arbitraže, skozi delno oprostitev plačila vpisne takse in administrativnih stroškov idr.

Nova Ljubljanska arbitražna pravila predvidevajo tudi nekatere druge postopkovne in funkcionalne izboljšave pravil, ki so namenjene zagotavljanju večje učinkovitosti postopkov. Višina administrativnih stroškov in plačila za arbitre (v tabelah A in B Tarife) se ne spreminja.

Stalna arbitraža pri GZS ena od vodilnih arbitražnih institucij v regijah srednje in jugovzhodne Evrope. Področje gospodarskih sporov, ki se rešujejo pred Stalno arbitražo pri GZS je raznoliko in vključuje vse vidike mednarodnega poslovanja, vključno z mednarodno prodajo, distribucijo, zastopstvom, telekomunikacijami, energetiko, gradbeništvom, skupnimi vlaganji, transportom, združitvami in prevzemi, financami in bančništvom, zavarovanjem, koncesijami, javno-zasebnimi partnerstvi itd.

V svoji 95-letni zgodovini je Stalna arbitraža pri GZS odigrala pomembno vlogo pri reševanju gospodarskih sporov v Sloveniji in širše. Pod njenim okriljem je bilo uspešno rešenih več sto najzahtevnejših gospodarskih sporov. Ustvarili smo lastno arbitražno prakso in znanje, na katerih gradimo prihodnost.

Prepričani smo, da bodo nova Ljubljanska arbitražna pravila služila prihodnjim generacijam kot moderen okvir za reševanje gospodarskih sporov.