SL  |  EN 

KiviSubmenus

Izraz fleksibilnosti strank pri oblikovanju postopkov pred Stalno arbitražo

IZ PRAKSE

Izraz fleksibilnosti strank pri oblikovanju postopkov pred Stalno arbitražo

Nejc Lahne

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (Stalna arbitraža) omogoča strankam reševanje gospodarskih sporov v postopku arbitraže, posredovanja in v kombiniranih postopkih. Z dogovorom, da bodo spor predložile v reševanje Stalni arbitraži, se v skladu s Pravilnikom o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije šteje, da so stranke pristale na uporabo določil tega pravilnika. Pravilnik in fleksibilna narava postopkov pa strankam omogočata, da se lahko o posameznih vprašanjih postopka sporazumejo drugače. V predstavljenem primeru nastopata Stranka A (slovensko podjetje) in stranka B (avstrijsko podjetje) kot družbenika v družbi C. Družbeniki družbe C so sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, pri tem pa je prišlo do revalorizacije v povezavi z odloženimi obroki vplačila deleža, ki je odpadel na Stranko A. Dodatno sta A in B sklenila Pogodbo o nakupu poslovnega deleža ("Share Purchase Agreement") družbe C, s katero je A prodal B-ju del (10%) svojega poslovnega deleža v družbi C. Pri tem je med A in B nastal spor o tem, kdo od njiju je družbi C dolžan vplačati revalorizacijsko razliko, ki se nanaša na kupljeni delež družbe C. V družbeni pogodbi (družbe C) in tudi v Pogodbi o nakupu poslovnega deleža med A in B je bila za primer nastanka spora dogovorjena arbitražna klavzula Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu (ICC) a so jo družbeniki, v povezavi s predmetnim primerom, nadomestili z naknadnim arbitražnim sporazumom (kompromis) in določili, da bosta A in B spor zaupala v reševanje senatu treh arbitrov, ki bo imenovan v skladu s pravili Stalne arbitraže. A in B sta na Stalno arbitražo naslovila skupni zahtevek ("Joint motion") za začetek postopka in kasneje še ločeni vlogi o zatrjevanem dejanskem stanju in predstavljenih pravnih stališčih v predmetni zadevi. Stranki sta tako senatu naložili odločitev o konkretnem spornem vprašanju, ki sta ga opredelili na naslednji način: "Which of the parties, [Stranka B] or [Stranka A], has to pay the revaluation pertaining to the 10% share transferred from [Stranka A] to [Stranka B] at a nominal value, which amounts to (...) on (...), 2001?". Po preučitvi arbitražnega sporazuma, skupnega zahtevka strank in po posvetovanju s strankami je senat sklenil (gl. oddelek C), da ima izdana odločba med strankama učinek pogodbe in ne (izvršljive) arbitražne odločbe, s čimer sta se stranki strinjali. Stranki sta z naknadno sklenjenim arbitražnim sporazumom (kompromis) postopek oblikovali v skladu s svojimi specifičnimi potrebami in pričakovanji. Spodaj predstavljeni primer SA 5.6-X/2003 je odraz fleksibilnosti postopkov, ki jih lahko stranke (ob soglasju in na pobudo strank), poleg "klasičnih" arbitražnih postopkov ali postopkov posredovanja, vodijo pred Stalno arbitražo.

Letnik II, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža v mednarodnem poslovanju
Letnik II, Številka 1 (marec 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE