SL  |  EN 

KiviSubmenus

Osebe javnega prava kot stranke arbitražnega sporazuma

ARBITRAŽA IN TUJE INVESTICIJE

Osebe javnega prava kot stranke arbitražnega sporazuma
Nekateri vidiki arbitrabilnosti ratione personae

prof. dr. Lojze Ude

Pri obravnavanju arbitrabilnosti sporov glede na stranke (ratione personae) je treba izhajati iz predpostavke, da mednarodne konvencije, ki urejajo arbitražo, dopuščajo pogodbenicam zlasti za domače arbitraže, preko možnosti pridržka pri sprejemu mednarodnih konvencij pa tudi za mednarodne arbitraže, zakonsko urejanje arbitrabilnosti. Potem, ko je pred osamosvojitvijo Slovenije, zlasti pa pred novelo ZPP iz leta 1990, pravni sistem arbitraže bolj toleriral kot vzpodbujal, pa sedaj Zakon o arbitraži v 4. členu določa, da je predmet arbitražnega sporazuma lahko vsak premoženjskopravni zahtevek, drugi zahtevki pa tedaj, če se stranke lahko glede zahtevka poravnajo. Arbitražni sporazum lahko sklene vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z Republiko Slovenijo in drugimi osebami javnega prava. Še vedno pa naša zakonodaja, na primer Zakon o gospodarskih javnih službah, brez vsebinsko prepričljivih razlogov v nekaterih primerih (na primer za spore v zvezi s koncesijskimi pogodbami) določa izključno pristojnost državnih sodišč.

Letnik II, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža v mednarodnem poslovanju
Letnik II, Številka 1 (marec 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE