SL  |  EN 

KiviSubmenus

Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov

ARBITRAŽA IN TUJE INVESTICIJE

Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov

Polona Božičko, dr. Maja Menard

Bilateralni investicijski sporazumi (BIS) zagotavljajo nevtralno in učinkovito zaščito tujih naložb. Slovenija je po osamosvojitvi sklenila skupaj 40 BIS, od katerih jih je trenutno veljavnih 34. Od teh jih je več kot pol sklenjenih z državami članicami EU, ostali pa tudi z gospodarskimi partnericami izven evropskega prostora. Slovenski BIS praviloma zagotavljajo šest temeljnih pravic: državno obravnavo; obravnavo države z največjimi ugodnostmi; pošteno in enakopravno obravnavo; popolno zaščito in varnost; zaščito pred razlastitvijo; pravico do prostega prenosa dohodkov, dobičkov in drugih finančnih in materialnih koristi; nekateri pa vsebujejo tudi t.im. umbrella clause. Ena pomembnejših značilnosti BIS so tudi učinkovita, razumljiva in nevtralna sredstva za reševanje sporov (primarno mednarodna arbitraža (ICSID, ad hoc arbitraža po arbitražnih pravilih UNCITRAL, arbitraža v okviru ICC in/ali SCC), alternativno pa sodišča države gostiteljice). Spori v zvezi z razlago in uporabo BIS se lahko rešujejo tudi na meddržavni ravni (pogajanja, ad hoc arbitraža). Za dosego maksimalne zaščite tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini je pomembno pravilno strukturiranje naložb, pri čemer je treba v posameznih primerih upoštevati celotno paleto razpoložljivih BIS ter analizirati vse elemente zaščite, vsebinske in postopkovne.

Letnik II, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža v mednarodnem poslovanju
Letnik II, Številka 1 (marec 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE